Điều Khoản Sử Dụng

Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng trang Yeuapk.net:

Lưu ý: Chúng tôi KHÔNG liên kết với Google, Google Play hoặc Android dưới bất kỳ hình thức nào. Android là nhãn hiệu của Google Inc. Tất cả ứng dụng và trò chơi là tài sản và nhãn hiệu của nhà phát triển hoặc nhà xuất bản tương ứng và CHỈ dành cho GIA ĐÌNH hoặc CÁ NHÂN sử dụng.

Yeuapk.net chỉ cung cấp thông tin chung và không có nội dung nào trên trang web được coi là bất kỳ hình thức tư vấn, bảo hành hoặc chứng thực nào. Nội dung, thông tin, bài viết, liên kết, hình ảnh, đồ họa và các thông tin khác có trên trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin và giải trí và không thay thế cho App/Game gốc, bạn nên ung hộ tác giả nếu có thể. 

Tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có hoặc cung cấp trên trang web của chúng tôi là tài sản có bản quyền của chúng tôi hoặc tài sản có bản quyền của nhà cung cấp nội dung, người cấp phép hoặc người được cấp phép của chúng tôi. Tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và trang phục thương mại đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và/hoặc nhà cung cấp nội dung, người cấp phép hoặc người được cấp phép của chúng tôi. Không có nội dung nào trên trang web của chúng tôi trao bất kỳ giấy phép, quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào đối với hoặc đối với tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở bằng sáng chế, bản quyền và thương hiệu) dưới bất kỳ hình thức nào bằng ngụ ý, estoppel hoặc cách khác . Không có nội dung hoặc tài liệu nào từ trang web của chúng tôi có thể được sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc luật hiện hành.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc theo bất kỳ cách nào gây hại cho chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn không được sử dụng hoặc cố gắng sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích không phù hợp hoặc bất hợp pháp nào.

Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của lũ trẻ. Bạn nên lưu ý rằng trang web này không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin dưới bất kỳ lý do gì.
….